Når ble Jesus født?

Del ALLTID med dine venner!

Jesus_Maria_Josef
Kan Jesu fødselsdag fastsettes og bevises med Bibelen? Er det den 25. Desember? Noen sier gjeterne ikke var ute på marken fordi det var vinter og for kaldt, for kaldt i stallen... Ja mange teorier er det og mange faktorer må taes med, men la oss se på hva vi kan finne i Bibelen, noen fortellinger og vers som kan vise oss en mulig fødselsdag. Det kan virke vanskelig og kronglete men bli med, resultatet er ganske interessant.

Vi skal følge Bibelen og regne ut når han ble født. Vi vil også kanskje få en større forståelse av de tre store festivalene som Gud befalte jødene å holde (5. Mosebok 16:16).

Det er viktig å begynne på riktig sted for å finne svaret enklest mulig og vi skal da først ta en titt på døperen Johannes far, Sakarja, slik Lukas begynner. (legg merke til der jeg har understreket).

Lukas 1:5 I de dager da Herodes var konge i Judea, levde det en prest som hette Sakarja, som hørte til Abias avdeling. Hans hustru var av Arons døtre, og hennes navn var Elisabet.

Lukas 1:8 Slik skjedde det at da han tjente som prest for Herren i den rekkefølge som tilhørte hans avdeling,

Lukas 1:23-24 Og det ble slik at så snart tjenestedagene hans var fullførte, drog han til sitt eget hus. Etter at disse dagene var gått, ble hans hustru Elisabet med barn.

Som vi leser var Sakarja av Abias avdeling eller tjenestelag.


De 24 avdelingene av Tempel tjenesten

La oss bli litt kjent med hvordan disse tjenestelagene ble inndelt. Etter Guds instruksjon (1. Krøn. 28:11-13), delte David Arons sønner inn i 24 grupper (1. Krøn. 24:1-4) for å sette opp en skiftplan slik at det i Herrens Tempel ville være prester etter orden.
Etter at de 24 gruppene var etablert, ble det så trukket lodd for rekkefølgen av tjenestegjøring for hver gruppe i Templet, som følger:

1. Krøn. 24:19: Dette var ordningen for tjenesten deres, når de skulle komme inn i Herrens hus etter de lovene de hadde fått ved sin far, Aron, slik Herren, Israels Gud hadde befalt ham.

Hver av de 24 avdelingene av prester skulle begynne og ende sin gjerning i Templet på Sabbaten. Et tjenesteskift ble på den måten en uke. (2. Krøn 23:8, 1 Krøn. 9:25).

Tre ganger i løpet av ett år skulle alle folk av Israel reise til Jerusalem for Herrens høytider og ved disse høytidene var det nødvendig at alle prestene skulle være i templet og gjøre tjeneste for å ta seg av mengden. Disse tre høytidene var påske (de usyrede brøds høytid), pinse (ukens høytid) og Løvhyttefesten (Sukkot). 5 Mosebok 16:16

Den årlige syklusen av tempeltjenesten

Exmpl_service
Den jødiske kalenderen begynner om våren i måneden Nissan (Mars-april) og det første skiftet ville da være av Jojarib’s avdeling (se skjema) som da ville tjenestegjøre i syv dager.

Den andre uken ville være Jedajas’s avdeling ansvar, men den tredje uken ville det jo være ”De usyrede brøds høytid”, altså påske som vi kaller den, og alle prestene ville være i tjeneste. Først etter påskehøytiden ville Harims avdeling ha tjeneste. En slik rotasjon dekker 51 uker eller 357 dager, som er nok for den Jødiske månekalenderen (354 dager). På ett år ville hver preste-gruppe ha tjenestegjort i Templet to ganger iht. deres egen skiftplan, i tillegg til de tre store høytidene. Totalt ville da hver avdeling tjenestegjøre fem uker.

Unnfangelsen av døperen Johannes.

La oss gå tilbake til Sakarja, far til døperen Johannes.
Lukas 1.23-24: Og det ble slik at så snart tjenestedagene hans var fullført, drog han til sitt eget hus. Etter at disse dagene var gått, ble hans hustru Elisabet med barn.

Når vi begynner med Nisan, på våren (mars-april) vil prestetjenesten som Sakarja tjenestegjorde være i den tiende uken. Dette fordi han var medlem av Abia, det åttende skiftet. Påske og pinse ville være over før han gjorde tjeneste (8+2). Sakarja’s tjeneste i templet vil begynne i begynnelsen av den andre Sabbaten i den tredje måneden Sivan (mai-juni).

Etter å ha fullført sin tjeneste i Templet på den tredje Sabbaten i måneden Sivan, returnerte Sakarja hjem og Johannes ble unnfanget kort tid etter den tredje Sabbaten i måneden Sivan.

Unnfangelsen av Jesus Kristus

Så kan vi gå til unnfangelsen av Jesus. Informasjonen om døperen Johannes er viktig, for ifølge evangelisten Lukas, er Jesus unnfanget i den sjette måneden av Elisabets svangerskap. Hør…

Lukas 1:24-27: Etter at disse dagene var gått, ble hans hustru Elisabet med barn. Og hun skjulte seg i fem måneder og sa: «Slik har Herren handlet med meg i de dager da Han så til meg for å ta bort min vanære blant folket.» Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som hette Nasaret, til en jomfru som var forlovet med en mann som hette Josef, av Davids hus. Jomfruens navn var Maria.

Vers 26 referer til den sjette måneden av Elisabeths svangerskap og ikke måneden Elul (august – september) i den Hebraiske kalender. Dette kommer tydelig frem når vi leser vers 36; Og se, din slektning Elisabet har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Og hun som ble kalt ufruktbar, er nå i den sjette måned.

La oss jobbe videre med døperen Johannes unnfangelse som er sent i den tredje måneden Sivan (mai-juni) og går så frem seks måneder. Vi kommer da frem sent i den niende måneden Kislev (november – desember), som da vil være tidsangivelsen for Jesu unnfangelse.

Jeg skal ta med noe mer her som noen sier peker på ting som angår Jesu fødsel. Jeg har studert det litt selv og mener også dette er meget interessant. Det er ang. de Jødiske høytider og betydninger av dem. Vi vet jo at Gud har alltid en betydning i det Han gjør og har alltid vist det gjennom Jødene og deres levesett.

Det første er å legge merke til at den første dagen av den Jødiske høytiden Hanukka (Lysfesten) feires den 25. Kislev. Jesus er kalt ”Verdens lys” som vi kan lese i Joh. 8:12 ; 9:5 ; 12:46.
Er dette en tilfeldighet? Kan dette være et tegn på Jesu unnfangelse? I Johannes evangeliet er Hanukka kalt ”innvielsesfesten”. (Joh 10:22) - Festen som er til minne om templets innvielse ble nå holdt i Jerusalem, og han skriver også at det var vinter. Hanukka er en 8 dagers fest hvor en feirer tenningen av Menoraen i Templet. Ifølge historien holdt Menoraen seg mirakuløst tent i åtte dager på én dags rasjon av olje.

Fødselen av døperen Johannes

Tilbake til døperen Johannes. Når vi ser på hans unnfangelse i måneden Sivan (mai-juni) og går ca 9 måneder fremover eller 40 uker, som et gjennomsnittlig svangerskap er, kommer vi til måneden Nisan (mars-april). Og igjen er det forunderlig, om det er tilfeldig, men der ser ut til at Johannes er født i midten av denne måneden og da er det påske. Selv i vår tid har Jødene for vane å sette ut et drikkekar med vin under påskemåltidet i påvente av Elia. Denne skikken er basert på en profeti av Malaki.
birthmonth

Malaki 4:5: Se, Jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer

Og hør her, Jesus identifiserer Johannes som den ”Elia” Jødene ventet på!

Matteus 17:10-12: Og disiplene Hans spurte Ham og sa: «Hvorfor sier da de skriftlærde at Elia først må komme?» Jesus svarte og sa til dem: «Sannelig, Elia kommer først, og han skal gjenopprette alle ting. Men Jeg sier dere at Elia er allerede kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham som de ville. Slik skal også Menneskesønnen komme til å lide ved deres hender.»

Engelen som viste seg for Sakarja i Tempelet indikerte også at Johannes ville være den ventede Elia.

Lukas 1:17: Han skal også gå foran Ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedrenes hjerter til barna og de ulydige til de rettferdiges visdom, for å gjøre rede et forberedt folk for Herren.
Tilfeldig? Nei jeg begynner å tro at det ikke er det.

De usyrede brøds høytid, påsken, begynner på den 15. dagen i måneden Nisan (mars-april) og dette er en høyst sannsynlig datoen for døperen Johannes’ fødsel, den ”forventede Elia”

Jesus Kristi fødsel

Jesus er unnfanget seks måneder etter døperen Johannes som vi har sett, og vi har en sannsynlig datoen for Johannes’ fødsel. Vi trenger nå bare å gå seks måneder frem i den Jødiske kalenderen for å komme til en sannsynlig dato for Jesus fødsel.

Fra den 15. dagen i den første måneden Nisan (mars-april) og seks måneder frem kommer vi til den 15. dagen i den 7. måneden Tishri (september-oktober). Det interesante er at vi finner en høytid her også, Tabernakelhøytiden Sukkot! På den 15. dagen av Tishri begynner den tredje og siste av høytidene i året hvor alle prester skulle samles i Jerusalem for Tempel tjeneste. Wow.. dette begynner faktisk å bli meget interesant.

Immanuel

Kan navnet Imanuel gi oss noen indikasjon på når Jesus er født?. Vel, det er en brikke i alle fall, som vi kan ta med oss.
Jesaja 7:14: Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en Sønn, og hun skal gi Ham navnet Immanuel

Immanuel betyr ”Gud med oss”. Guds Sønn hadde kommet for å leve sammen med eller ”tabernakle” her på jorden med sitt folk.

Johannes 1:14: Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som Den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet.

Det Hebraiske ordet for ”tok bolig” er sukkah, og navnet på Tabernakel høytiden på Hebraisk er Sukkot, en høytid for glede og feiring/jubel.

Lukas 2:7-11: Og hun fødte sin Sønn, Den Førstefødte, hun svøpte Ham i lintøy og la Ham i en krybbe, siden det ikke var rom for dem i herberget. Nå var det noen gjetere på det stedet som oppholdt seg ute på markene og holdt vakt over flokkene sine om natten. Og se, en Herrens engel stod foran dem, og Herrens herlighet strålte rundt dem, og de ble meget redde. Da sa engelen til dem: «Vær ikke redde, for se, jeg forkynner dere en stor glede som skal bli hele folket til del. For i dag er det født dere en Frelser i Davids by, Han er Kristus, Herren.

Hvorfor var det ikke ledig rom i herberget? Bethlehem er like utenfor Jerusalem og alle folk av Israel, også utenfor Israel, hadde kommet for å delta i Tabernakel høytiden, Sukkot, som de var pålagt etter Moseloven. Hvert rom i mils omkrets rundt Jerusalem ville allerede være opptatt av pilgrimmer. Alt Maria og Josef kunne finne var en stall, som de fleste kaller det. Men det er kanskje heller en sukkah. Noe å legge merke til er at Sukkot er en 8 dagers fest (3. Mosebok 23:36-29). Men hvorfor 8 dager? Det er kanskje fordi en nyfødt ble viet til Gud ved omskjærelse på den åttende dagen etter fødselen. Og dette hadde Gud i tankene da Han befalte feiringen av Sukkot, at Han sønn, Jesus Kristus skulle bli født.

Lukas 2:21: Og da åtte dager var omme og Barnet skulle omskjæres, fikk Han navnet Jesus, det navnet som var gitt av engelen før Han ble unnfanget i mors liv.

Så den nyfødte Jesus ble omskåret på den åttende dagen av Tabernakel-festen, en Sabbats dag. Jødene i dag ser på dette som en separat fest fra Tabernakel festen og kaller den Shemini Atzeret.

Dette skriver Rabbinerne om Shemini Atzeret: “Rabbinic literature explains the holiday Shemini Atzeret this way: “Our Creator is like a host, who invites us as visitors for a limited time, but when the time comes for us to leave, He has enjoyed himself so much that He asks us to stay another day.” Another related explanation: “Sukkot is a holiday intended for all of mankind, but when Sukkot is over, the Creator invites the Jewish people to stay for an extra day, for a more intimate celebration.”

Oversatt til Norsk Vår skaper er som en vert, som inviterer oss som gjester for en begrenset tid, men når tiden kom for oss til å dra, hadde han hygget seg så mye at han spurte oss om å bli én dag til. En annen forklaring er: Sukkot er en høytid for alle mennesker, men når Sukkot er over inviterer skaperen det Jødiske folk til å bli en ekstra dag, for en mer intim feiring.

Med andre ord en intim Gud som har kommet iblant oss i en “skrøplig” hytte (sukkah). Ja, jeg lar deg få filosofere litt på dette i fred, men for meg er dette litt mye for at det kan kalles en tilfeldighet. Som jeg sier, jeg tror ikke på tilfeldigheter, jeg tror på Gud og Hans enbårne sønn, Jesus Kristus.

Sukkot i 2010.


Sukkot_i_2010


Konklusjon

Etter skriftens egne bevis, vil jeg si vi har gode kort på hånden for å kunne antyde at Jesus Kristus var født på den 15de dagen i måneden Tishri, på den første dagen av Tabernakel høytiden, Sukkot. Dette er det samme som september/oktober i vår gregorianske kalender.~frankie~

Del ALLTID med dine venner!

comments powered by Disqus

blog comments powered by Disqus